Personas datu apstrādes politika

Apstiprināts 2020. gada 8. decembrī

1. Politikas mērķis un piemērošana

1.1. Šajā Personas datu apstrādes politikā (“Politika”), ir aprakstīta vispārīgā kārtība, kādā vietnes www.online.sportaizglitiba.lv pārzinis (turpmāk – Pārzinis) apstrādā fizisko personu personas datus tiešsaistes platformā.

1.2. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Plašāka informācija par personas datiem, kurus apstrādā Pārzinis, norādīta Politikas 3. sadaļā.

1.3. Politika ir piemērojama turpmāk norādīto fizisko personu (“Vietnes lietotājs”) personas datu aizsardzības nodrošināšanai:

1.3.1. fiziskajām personām, kas izmanto jebkādus Pārziņa sniegtos pakalpojumus, vai citā veidā ir saistīti ar Pārziņa sniegtajiem pakalpojumiem,

1.3.2. fiziskajām personām, kas apmeklē Pārziņa mājaslapu www.online.sportaizglitiba.lv un/vai sazinās ar Pārzini,

1.3.3. fiziskām personām, kas veic aktīvas darbības Pārziņa sociālo tīklu kontos, personām, kuras ir piekritušas saņemt Pārziņa mārketinga materiālus un personām, kuras piedalās Pārziņa pasākumos.

1.4. Šī Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā Vietnes lietotājs sniedz personas datus (Pārziņa mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa uzņēmuma sistēmās vai papīra formā minētie personas dati tiek apstrādāti.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra", reģistrācijas Nr. 40103357814, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012 (turpmāk un iepriekš tekstā “Pārzinis”).

2.2. Ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos iespējams sazināties ar Pārzini, sūtot e-pastu uz online@sportaizglitiba.lv.

3. Personas datu iegūšana un kategorijas

3.1. Personas dati var tikt iegūti no Vietnes lietotāja un/vai nepieciešamības gadījumā arī no citiem avotiem, piemēram, publiski pieejamās informācijas vai trešajām personām. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis var vākt un apstrādāt, ir šādas (lielākoties, bet ne tikai):

  • Personas identifikācijas dati: Vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums, pases kopijas un/vai ID apliecības dati (fotogrāfija, dokumenta numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš, izdevējas iestādes nosaukums, paraksta attēls, dzimums, auguma garums, dzimšanas vieta u.c.),
  • Kontaktinformācija: Deklarēta dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs,
  • Vietnes lietotāja pakalpojuma dati: Apgūtās izglītības programmas (mācību kursi), izsniegtā izglītības dokumenta nosaukums, sērija, numurs un datums,
  • Pieeja tiešsaistes sistēmai: Vietnes lietotājam piešķirtie lietotājvārdi, paroles darbībām vietnē http://sportaizglitiba.lv,
  • Vietnes lietotāja mācību procesa un rezultātu dati: Iegādātie un apgūtie mācību kursi, kontroltestos iegūtie rezultāti,
  • Maksājumu un norēķinu dati: Pakalpojuma apmaksa, atlaide, atlaides beigu termiņš, maksājumu grafiks, bankas konta numurs, rēķina informācija, tai skaitā, rēķina numurs, datums, apmaksas datums, summa,
  • Parāda atgūšanas informācija: Pamatparāda summa, blakus prasījumi, kavējuma termiņš, parāda piedzīšanas informācija,
  • Vietnes lietotāja piekrišanu informācija: Vietnes lietotāja izteiktās piekrišanas atzīme, datums, laiks un piekrišanas iegūšanas veids,
  • Saziņas dati: Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, saturs.


3.2. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka par Vietnes lietotāju tiek vākti un apstrādāti tikai tie personas dati, kas nepieciešami, lai sasniegtu Politikas 4. sadaļā norādītos mērķus.

4. Personas datu apstrādes mērķis

Pārzinis apstrādā personas datu šādiem mērķiem:

4.1. Pakalpojumu sniegšanai: lai Pārzinis spētu identificēt Vietnes lietotāju; lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu (izglītošanās procesu); nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un, nepieciešamības gadījumā, papildinot, labojot, dzēšot personas datus; Vietnes lietotāju apkalpošanai; atsauksmju, sūdzību un citu Vietnes lietotāju iesniegto dokumentu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; klientu piesaistīšanai, pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem, u.c.

4.2. Pārziņa un/vai Vietnes lietotāja interešu aizsardzībai: lai aizsargātu Vietnes lietotāja un/vai Pārziņa intereses; lai sniegtu pierādījumus pakalpojuma sniegšanai un citai komunikācijai (e-pastu glabāšana, iesniegto dokumentu glabāšana utt.); iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai; lai Pārziņa leģitīmajās interesēs novērstu, ierobežotu un izmeklētu Pārziņa pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu, vai traucējumu radīšanu tajos, u.c.

4.3. Juridisko pienākumu izpildei: lai pildītu piemērojamos likumus, piemēram, saistībā ar izglītības pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai pārbaudītu identitāti, pamatojoties uz pakalpojuma izpildi, vai, lai izpildītu juridisku pienākumu, vai Pārziņa leģitīmajās interesēs aizsargātu Pārziņa tiesiskās intereses, nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4.4. Informācijas sniegšana publiskajām institūcijām: lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4.5. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Vietnes lietotājs tiks informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgos datus Pārzinim.

5. Personas datu apstrādes pamats

Pārzinis apstrādā Vietnes lietotāja personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

5.1. Uz Vietnes lietotāja piekrišanas pamata.

5.2. Uz normatīvo aktu pamata: lai izpildītu Pārzinim saistošo normatīvo aktu izpildi.

5.3. Pārziņa leģitīmajās (likumīgās) interesēs: lai nodrošinātu no Pārziņa un Vietnes lietotāja starpā pastāvošās saistības vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošo Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu un izpildi. Pārzinim leģitīmās intereses ir (bet ne tikai):

5.3.1. sniegt izglītības pakalpojumus,

5.3.2. veikt komercdarbību,

5.3.3. pārbaudīt Vietnes lietotāja identitāti pirms pakalpojuma nodrošināšanas un uzturēt aktuālus/ pareizus personas datus,

5.3.4. nodrošināt Pārziņa un Vietnes lietotāja saistību izpildi,

5.3.5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai,

5.3.6. saglabāt Vietnes lietotāja pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem,

5.3.7. veikt darbības, lai saglabātu klientu, piesaistīt jaunus klientus,

5.3.8. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus,

5.3.9. informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī,

5.3.10. novērst noziedzīga nodarījuma izdarīšanu,

5.3.11. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai,

5.3.12. nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku,

5.3.13. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus,

5.3.14. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un kvalitāti,

5.3.15. administrēt maksājumus, tai skaitā neveiktus maksājumus,

5.3.16. informēt sabiedrību par savu darbību.

6. Personas datu apstrādes kārtība

6.1. Pārzinis apstrādā Vietnes lietotāja datus, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, un Pārzinim saprātīgi pieejamos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos resursus.

7. Personas datu aizsardzība

7.1. Pārzinis aizsargā Vietnes lietotāja personas datus, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas, ņemot vērā pastāvošos riskus attiecībā uz fizisku personu privātumu, kā arī saprātīgi pieejamos Pārziņa tehniskos, organizatoriskos, finansiālos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus personas datu aizsardzības drošības pasākumus:

7.1.1. Slēgtas telpas un piekļuves liegšana neautorizētām personām,

7.1.2. Ugunsmūru programmu lietošana,

7.1.3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmu lietošana,

7.1.4. Citus aizsardzības pasākumus īstenošana.

8. Personas datu saņēmēji

8.1. Vietnes lietotāja personas dati, kurus apstrādā Pārzinis, trešajām personām netiek izpausti, izņemot gadījumos, ja:

8.1.1. attiecīgajai trešajai personai dati jānodod ar konkrētā pakalpojuma ietvaros, lai veiktu pakalpojuma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu),

8.1.2. Vietnes lietotājs devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu,

8.1.3. personas dati jānodod normatīvajos aktos paredzētajām personām tiesību aktos noteiktajā kārtībā un apjomā,

8.1.4. personas dati jānodod tiesību aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties pie juridisko pakalpojumu sniedzējiem, parāda piedziņas sabiedrībām, mediatoriem, tiesās vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

9. Personas datu glabāšanas ilgums

9.1. Pārzinis glabā un apstrādā Vietnes lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

9.1.1. kamēr ir spēkā pakalpojuma nodrošināšana,

9.1.2. kamēr Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt,

9.1.3. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Vietnes lietotājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā),

9.1.4. kamēr ir spēkā Vietnes lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

9.2. Pēc tam, kad visi Politikas 9.1. punktā minētie Vietnes lietotāja personas datu apstrādes termiņi izbeidzas, Vietnes lietotāja personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

10. Piekļuve personas datiem un citas Vietnes lietotāja tiesības

10.1. Vietnes lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa personas datu apstrādi.

10.2. Vietnes lietotājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Vietnes lietotāju, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību (nodošanu citiem datu apstrādes pārziņiem). Šīs Vietnes lietotāja tiesības īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no Pārziņa likumiskajiem pienākumiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

10.3. Vietnes lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

10.3.1. rakstveida formā klātienē , uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti),

10.3.2. elektroniskā pasta veidā, nosūtot uz Pārziņa e-pasta adresi: online@sportaizglitiba.lv. Attiecīgo pieprasījumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, taču šāda prasība attiecībā uz Vietnes lietotāju nav obligāta, ja Pārzinim ir pieejama pietiekoša informācija, lai pārliecinātos, ka saņemtais e-pasts ar pieprasījumu ir Vietnes lietotāja (piemēram, e-pasts ir norādīts reģistrējoties),

10.4. Saņemot Vietnes lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Vietnes lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.5. Pārzinis atbildi uz pieprasījumu Vietnes lietotājam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz Vietnes lietotāja e-pastu (pamatā ņemot vērā Vietnes lietotāja norādīto atbildes saņemšanas veidu).

10.6. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Vietnes lietotājs pret Pārzini ir cēlis iebildumus, tad Pārzinis veic nepieciešamās darbības, lai Vietnes lietotāja iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Vietnes lietotājam ir tiesības vērsties attiecīgajā uzraudzības iestādē (Latvijas Republikā tā ir Datu valsts inspekcija).

11. Vietnes lietotāja piekrišana un tiesības to atsaukt

11.1. Vietnes lietotājs piekrišanu personas datu apstrādei (“Piekrišana”) dod, reģistrējoties tīmekļa vietnē www.online.sportaizglitiba.lv.

11.2. Vietnes lietotājam ir tiesības atsaukt Piekrišanu jebkurā brīdī tādā pat veidā, kādā tā dota – izdzēšot Vietnes lietotāja profilu.

11.3. Pārzinis, saņemot Piekrišanas atsaukumu, turpmāku Vietnes lietotāju personas datu apstrādi, kas pamatota uz šādu Piekrišanu, konkrētajam nolūkam vairs neveiks.

11.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē Vietnes lietotāju personas datu apstrādes tiesiskumu, kas veiktas laika periodā līdz Vietnes lietotājs iesniedza attiecīgo Piekrišanas atsaukumu.

11.5. Lai novērstu šaubas, paskaidrojams, ka Vietnes lietotājam, atsaucot Piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tāda Vietnes lietotāja personas datu apstrāde, kuru Pārzinis veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem (piemēram, uz noslēgtā līguma pamata).

12. Saziņa ar Vietnes lietotāju

12.1. Pārzinis veic saziņu ar Vietnes lietotāju, izmantojot Vietnes lietotāja nodoto kontaktinformāciju (pamatā – e-pasta adresi).

12.2. Pārzinis veic saziņu pakalpojuma kvalitatīvas izpildes nolūkos (piemēram, informācija par rēķiniem, par plānotiem atjauninājumu darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.), kā arī, lai informētu par vietnē ieviestiem jaunumiem un akcijām.

13. Politikas spēkā esamība un grozījumi

13.1. Šī Politika ir pieejama tīmekļa vietnē www.online.sportaizglitiba.lv.

13.2. Pārzinis vienpusēji jebkurā brīdī ir tiesīga grozīt šo Politiku, paziņojot par attiecīgajiem grozījumiem Pārziņa tīmekļa vietnē. Par veiktajiem grozījumiem Pārzinis paziņo ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.


Reģistrējies

Skaties, mācies, uzzini, atklāj, dalies un veicini savu izaugsmi sportā un veselībā

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Reģistrējies

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Ienākt

vai

Neesi reģistrējies? Pievienojies