Lietošanas noteikumi

Pēdējoreiz atjaunināti 2023. gada 15. maijā

Tīmekļa vietnes www.online.sportaizglitiba.lv pārzinis ir SIA “Sporta izglītības aģentūra”, reģ. Nr. 40103357814, juridiskā adrese – A.Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012 (turpmāk tekstā arī – Pārzinis).

Profesionālās tālākizglītības centrs „Sporta izglītības aģentūra” ir 2011. gadā dibināta izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 3360800907) ar mērķi realizēt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo interešu izglītības sporta un veselības jomā atbilstoši jaunākajām tendencēm nozarē.

Www.online.sportaizglitiba.lv tiešsaistes mācību platformas lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi vai Noteikumi) attiecināmi uz visām lietotāja darbībām tīmekļa vietnē www.online.sportaizglitiba.lv.

Vispārīgā kārtība, kādā Sporta izglītības aģentūra apstrādā fizisko personu personas datus atrodama dokumentā Personu datu apstrādes politikas noteikumi.

SATURS

1. Lietotāja konta izveide un slēgšana

2. Lietotāja identifikācija

3. Intelektuālais īpašums

4. Pakalpojuma cenas un norēķinu kārtība

5. Mācību kursa apguve un izglītības dokumenta saņemšana

6. Mācību kursa apguvei nepieciešamā programmatūra

7. Lietotāja pienākumi, noteikumu ievērošana, izmaiņas

8. Atbildības ierobežojumi un citi noteikumi

9. Kontaktinformācija

1. Lietotāja konta izveide un slēgšana

Darbības uzsākšanai tiešsaistes mācību platformā www.online.sportaizglitiba.lv (turpmāk – Vietne), lai kļūtu par Vietnes lietotāju un iegādātos Mācību kursu (turpmāk tekstā arī – Pakalpojums), fiziskai personai (turpmāk tekstā – Lietotājs vai Vietnes lietotājs) ir jāizveido Lietotāja konts, aizpildot reģistrācijas formu.

Izveidojot un uzturot kontu, Lietotājam jāsniedz precīza un pilnīga informācija, tajā skaitā - Vārds, Uzvārds un derīga e-pasta adrese.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām kontā, tajā skaitā par kaitējumu, ko nodarījusi kāda persona, kas izmanto Lietotāja kontu bez atļaujas. Lai to novērstu, pieejas parole izveidojama unikāla un droša, kā arī to aizliegts nodot trešajām personām, kā arī ir aizliegts izmantot kāda cita Lietotāja kontu.

Ja ir radušās aizdomas, ka kāds cits izmanto Lietotāja kontu (vai ir aizdomas par jebkādiem citiem drošības pārkāpumiem), Lietotājam nekavējoties jāziņo Pārzinim, rakstot uz online@sportaizglitiba.lv. Pārzinis var pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai apstiprinātu konta īpašnieka identitāti.

Nekorektas informācijas sniegšanas gadījumā var tikt liegta profila izveide vai tas var tikt dzēsts, liedzot atkārtotu reģistrāciju Vietnē.

Lietotājs var slēgt kontu Vietnē jebkurā laikā, veicot atbilstošas darbības Lietotāja profilā.

Slēdzot savu kontu, Lietotājs neatgriezeniski zaudē pieeju iegādātajiem mācību kursiem, iegūtajām apliecībām, un to nebūs iespējams atjaunot. Konta slēgšana neparedz naudas atgriešanu par iegādātiem, bet neapgūtiem mācību kursiem.

Atbalsts par jautājumiem saistībā ar konta izveidi, slēgšanu u.c. jautājumiem, rakstot uz e-pastu online@sportaizglitiba.lv.

2. Lietotāja identifikācija

Lietotājs ir atbildīgs par sava vārda, uzvārda korektu norādīšanu, izveidojot lietotāja profilu.

Lietotāja pienākums ir pārliecināties sadaļā "Profils" par to, ka vārds, uzvārds ir korekts. Lietotājs var veikt korekciju vārdā, uzvārdā maksimums vienu reizi. Pārzinis nav atbildīgs par kļūdām vārdā, uzvārdā.

3. Intelektuālais īpašums

Pieeja izvēlētajam Pakalpojumam Vietnē tiek nodrošināta pēc tā apmaksas.

Pakalpojuma iegāde piešķir Lietotājam neekskluzīvas, nenododamas, ierobežotas tiesības uz noteiktu laiku izmantot Pakalpojumu tikai personīgiem, izglītojošiem, nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar šiem Noteikumiem. Vietnē pieejamie mācību materiāli netiek pārdoti un nenonāk Lietotāja īpašumā.

Ja nav norādīts citādi, visas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni pieder tikai SIA “Sporta izglītības aģentūra”. Atsevišķas šīs Vietnes satura autortiesības var piederēt arī citām juridiskām vai fiziskām personām, un tās ir iekļautas Vietnē saskaņā ar licenci vai līgumu.

Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pakalpojumu var lietot tikai Lietotājs, kas aizpildījis pieteikuma formu tiešsaistē un veicis apmaksu par Pakalpojuma saņemšanu.

Jebkādu saturu, kas atrodas Vietnē, ir aizliegts pārsūtīt, pārpublicēt, kopēt, pārdot, iznomāt, ierakstīt, saglabāt (izņemot oficiāli lejuplādējamos mācību materiālus .pdf formātā), reproducēt vai jebkādā citā veidā nodot trešajām personām. Lai reproducētu vai jebkādā citādā veidā izmantotu iegādātā pakalpojuma saturu, nepieciešama SIA “Sporta izglītības aģentūra” rakstiska piekrišana šādai lietošanai.

Jebkurš autortiesību pārkāpums, ieskaitot mācību kursa video ierakstu satura tālāku ierakstīšanu, kopēšanu vai materiālu neatļautu izmantošanu, var tikt sodīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā – arī krimināltiesiskā atbildība. Līdz ar to autortiesību pārkāpējam var iestāties nelabvēlīgas sekas, tostarp pienākums atlīdzināt autoram radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu.

Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā Pārzinim ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Lietotāju.

4. Pakalpojuma cena un norēķinu kārtība

Pakalpojuma cena tiek noteikta, pamatojoties uz SIA “Sporta izglītības aģentūra” noteikto cenu politiku, un ir norādīta Vietnē pie attiecīgā mācību materiāla. Pakalpojuma cenai periodiski var tikt piešķirtas atlaides.

Lietotājs piekrīt veikt maksu par Pakalpojumu, un pilnvaro Sporta izglītības aģentūru iekasēt to no Lietotāja debetkartes vai kredītkartes, vai veic pārskaitījumu.

Pieeju Mācību kursiem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras kredītiestādes (bankas) izdotajām starptautiskajām maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm.

Veicot maksājumu, Lietotājs piekrīt izmantot tikai derīgu un atļautu maksājuma veidu.

Pieeja izvēlētajam Pakalpojumam pilnā apmērā tiek nodrošināta pēc tā apmaksas.

Pārzinis neuzņemas atbildību, ja mācību apguves rezultāti vai saturs pilnībā neatbilst reģistrētā Lietotāja gaidām, zināšanu, sagatavotības līmenim u.tml.

Ja iegādātais Pakalpojums nav sniegts pienācīgā kvalitātē, Lietotājam ir tiesības 14 dienu laikā pēc kursa iegādes pieprasīt naudas atgriešanu, ja neatbilstība kvalitātei ir pietiekami pamatota. Pārzinis patur tiesības piemērot daļēju atmaksu pēc saviem ieskatiem vai atteikt atmaksu, ja saņemtie iebildumi nav pamatoti.

Vēlāk kā 14 dienas pēc Pakalpojuma iegādes naudas atgriešana nav iespējama.

Veicot naudas atgriešanu, tiek anulēts Lietotājam izsniegtais dokuments par konkrētā mācību kursa apguvi.

Pārzinis patur tiesības slēgt Lietotāja kontu un ierobežot jebkādu turpmāku Pakalpojumu izmantošanu, ja uzskata, ka Lietotājs ļaunprātīgi izmanto naudas atgriešanas politiku.

Ja ir veikta apmaksa, bet Pārzinis nevar nodrošināt iegādātā Pakalpojuma pieejamību, samaksātā maksa pēc Vietnes lietotāja izvēles tiek vai nu atmaksāta, vai tiek nodrošināta iespēja apgūt citu Pakalpojumu samaksātās summas apmērā.

Ja Lietotāja konts tiek slēgts, jo ir pārkāpti šie Noteikumi, Lietotājam nav tiesību pieprasīt naudas atgriešanu.

5. Mācību kursa apguve un izglītības dokumenta (apliecības) saņemšana

Pakalpojuma lietošanas termiņš kopš apmaksas veikšanas ir 30 kalendārās dienas.

Pēc mācību kursa apguves un kontroltesta sekmīgas nokārtošanas  (ne ilgāk kā 30 dienu laikā), Lietotājs vietnē var saņemt apliecību elektroniskā veidā, ko iespējams lejuplādēt.

Kontroltests aktivizēsies lietotāja profilā pie attiecīgā mācību kursa un būs pieejams pildīšanai pēc kursa apguves Lietotājam izvēlētā laikā, izvēloties opciju "KURSS APGŪTS" un "PILDĪT TESTU".

Papildus konkrētās lekcijas apguves apstiprinājumu var veikt, lekcijas apguves skatā ieklikšķinot lodziņā - "Pabeigts".

Kontroltesta kārtošanai doti maksimums četri mēģinājumi, pēc pirmajiem diviem neveiksmīgiem mēģinājumiem testu būs iespējams kārtot ne ātrāk kā pēc 24 stundām. 

Tests sastāv no 5-10 jautājumiem, katram no jautājumiem doti četri atbilžu varianti, no kuriem viens ir pareizs.

Apliecības lejuplāde iespējama 3 mēnešus no apliecības izsniegšanas dienas. Pēc šī termiņa Apliecība var tikt dzēsta. Vietnes lietotājam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu Apliecības lejuplādi un saglabāšanu.

Apliecība tiek piešķirta personai, kuras vārds un uzvārds norādīts reģistrācijas pieteikumā. Lietotāja pienākums pēc reģistrācijas savā lietotāja profilā pārbaudīt tā pareizību un nepieciešamības gadījumā to precizēt. Vārda, Uzvārda precizēšana iespējama tikai vienu reizi.

6. Mācību kursu apguvei nepieciešamā programmatūra

Lai apgūtu mācību kursu, nepieciešams interneta pieslēgums, kā arī iespējams, būs nepieciešams lejupielādēt sistēmas prasībām atbilstošu operētājsistēmas programmatūru.

7. Lietotāja pienākumi, Noteikumu ievērošana, izmaiņas

Reģistrēšanās Vietnē un Vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra sistēmā reģistrētā Vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot Vietnes Lietošanas noteikumus un to izmaiņas.

Lietotājs ir atbildīgs par Vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu.

Par šajos Noteikumos minētajiem fiziskās personas vai Vietnes lietotāja pārkāpumiem Pārzinis informēs attiecīgās Latvijas Republikas iestādes un institūcijas.

Vietnes Lietošanas noteikumu izmaiņas ir saistošas Vietnes lietotājam un Lietotājs piekrīt Vietnes Lietošanas noteikumu izmaiņām ar dienu, kad Vietnē tiek publicēts attiecīgs paziņojums.

Pārzinis patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt, pārveidot, pievienot vai atteikties no jebkuras šo Lietošanas noteikumu daļas.

Pēc jebkuru šo Lietošanas noteikumu izmaiņu publicēšanas, turpmāk izmantojot vietni, tiks uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis šīm izmaiņām.

8. Atbildības ierobežojumi un citi noteikumi

Pārzinis nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas jebkādā veidā varētu būt saistīti ar šo Vietni vai izrietēt no tās lietošanas, vai kas izriet no nespējas lietot šo Vietni vai tās saturu, vai saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

Papildus paredzētajiem Noteikumiem Pārzinis nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādām kļūdām, neprecizitātēm vai citiem defektiem vai kavējumiem, vai Vietnē ievietoto materiālu saturu.

Lietotājs apzinās, ka dažādu neplānotu apstākļu ietekmē Vietnē var būt darbības traucējumi, Vietnē var notikt plānota apkope u.tml. Iespējams, ka mācību materiālā var tikt sniegta neprecīza vai novecojusi informācija u.tml., un piekrīt, ka Lietotājam nebūs tiesības vērsties ar prasību pret Pārzini nevienā no šiem vai līdzīgiem gadījumiem.

Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt vai mainīt jebkuru Vietnes daļu, labot kļūdas vai nepilnības jebkurā šīs Vietnes daļā, Vietnē minētajos materiālos un pakalpojumos vai cenās, atcelt vai pārtraukt jebkuru Vietnes darbību, tostarp jebkuru Vietnes funkciju pieejamību. Pārzinis nebūs atbildīgs par zaudējumiem, kas saistīti ar šādiem pārtraukumiem vai šādu funkciju nepieejamību.

Pārzinis nav atbildīgs par jebkura Pakalpojuma sniegšanas kavēšanos vai neveiksmi, ko izraisījuši neplānoti un nekontrolējami notikumi vai apstākļi, piemēram, dabas katastrofa, elektrības, interneta vai telekomunikāciju pārtraukums, vai valdības ierobežojumi.

Pārzinim ir tiesības Vietnes sistēmā nosūtīt Lietotājam informāciju par jaunumiem Vietnē. Ja Lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties no papildinformācijas saņemšanas, norādot to Lietotāja profilā.

Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Pārzini un Vietnes Lietotāju, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi nevar tikt atrisināts pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Pārzinis un Vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.

9. Kontaktinformācija un saziņa

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties, rakstot uz online@sportaizglitiba.lv.

Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta 48 stundu laikā (darba dienā).


Reģistrējies

Skaties, mācies, uzzini, atklāj, dalies un veicini savu izaugsmi sportā un veselībā

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Reģistrējies

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Ienākt

vai

Neesi reģistrējies? Pievienojies